Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Geen akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit

 Op 14 augustus jl. hebben cao-partijen onderhandeld over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. Ondanks de inspanningen van de cao-commissie van GroentenFruit Huis zijn partijen niet tot een akkoord gekomen. Op de meeste punten, waaronder modernisering van de cao, konden partijen elkaar vinden. De loonparagraaf houdt hen echter verdeeld. Dit tot grote teleurstelling van werkgevers. De voorkeur gaat sterk uit naar het afsluiten van een cao vanwege de arbeidsrust en een level playing field met betrekking tot arbeidsvoorwaarden. Het loonbod dat werkgevers gister hebben gedaan is in lijn met de huidige landelijke tendens van loonafspraken. Het loonbod van vakbonden vervat in een eindbod wordt dan ook als opportunistisch ervaren. Bovendien wijkt het te ver af van wat marktconform is en wat de sector op dit moment zou kunnen dragen, om tot een akkoord te komen.  
 
Loonparagraaf
Het loonbod van vakbonden, opgenomen in een eindbod, was als volgt:
•    1,25% per 1 oktober 2017
•    1,25% per 1 januari 2018
•    1,5% per 1 juli 2018
 
De cao-commissie heeft aan vakbonden het volgende voorstel gedaan voor een loonsverhoging:
•    1,5% per 1 oktober 2017
•    2% per 1 april 2018
 
De cao-commissie rekent het beslag dat de seniorenregeling (zie hieronder) op termijn op de loonkosten legt (gemiddeld 0,8% over een periode van 15 jaar) ook mee voor het totaal aan loonkosten die voor de looptijd van deze cao wordt overeengekomen.
 
Het gemiddelde van momenteel afgesloten cao akkoorden ligt op 1,64% voor 12 maanden. Voor de Groothandel ligt het gemiddelde op 1,7%. Volgens ramingen van het CPB zal de loonsverhoging in Nederland gemiddeld uitkomen 2017 op 1,7% en voor 2018  op 2%. De inflatie (consumentenprijsindex afgeleid) bedraagt volgens de laatste ramingen van het CPB voor  2017 1,4% en voor 2018 1,3%. Het loonbod van werkgevers was dus marktconform te noemen.
 
Overige voorstellen
Het eindbod omvatte de volgende voorstellen.
 
Looptijd   
2 jaar: 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018

Roostering & werkvensters   
Flexibiliteit van roosters kan gedurende de looptijd van de cao door bedrijven worden bereikt via zogenaamde pilots. Dit betekent dat de huidige cao ten aanzien van roostering en werkvensters (hoofdstuk 3) in tact blijft. Alleen de bedrijven die zich aanmelden bij een paritaire commissie kunnen gebruik maken van de volgende mogelijkheden:
 • Het aantal zaterdagen voor de functiegroepen A en B waarop gewerkt kan worden kan worden verruimd van 26 naar 35
 • De mededelingstermijn van 28 dagen voor het bekend maken van roosters kan in overleg met de OR worden verkort 
 • De bandbreedte voor de arbeidsduur per week kan variëren van 32-44 uur over een periode van een jaar met een gemiddelde diensttijd van 38 uur per week.
De pilots vinden plaats onder de volgende voorwaarden:
 • Monitoring via Vaste Commissie of paritaire begeleidingsgroep en vakbonden kunnen leden in de bedrijven consulteren
 • Instemming van de OR/personeelsvertegenwoordiging
 • Bedrijven melden deelname aan de pilot aan de paritaire commissie
 • In de evaluatie worden ook de effecten op de flexibele schil meegenomen
Seniorenregeling    
 • Een keuzeregeling: 80/92,5/100-regeling óf voorzetting recht op leeftijdsverlof en diensttijdverlof (80% werken, loondoorbetaling van 92,5% en 100% pensioenopbouw)
 • De keuze kan worden gemaakt 5 jaar voor de AOW-leeftijd
 • Een werknemer moet voorafgaand aan het keuzemoment minimaal 10 jaar in dienst zijn 
 • De werknemer die aangeeft deel te nemen aan de 80/92,5/100-regeling heeft vanaf het moment van deelname geen recht meer op het extra leeftijdsverlof en diensttijdverlof
 • Ingangsdatum is 1 juli  2018 (mits e.e.a. tijdig kan worden ingeregeld)
 • Na 5 jaar willen wordt de regeling geëvalueerd en indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft de dan zal de regeling in overleg met de vakbonden worden herzien
Loongebouw     
Inpassing wettelijk minimumloon op 22 jaar i.p.v. 23 jaar en afschaffing jeugdschaal vanaf 16 jaar

GF-Groothandelsfonds    
De cao voor het GF-Groothandelsfonds loopt op 31 december 2017. Ter bevordering van employability van werknemers in de sector wordt deze cao verlengd voor een periode van 5 jaar. 

Chauffeurs    
In de cao wordt (in aanvulling op artikel 35 jo. 27 lid 1 sub q) expliciet opgenomen dat de werkgever verplichte cursussen voor chauffeurs vergoedt. Daarnaast heeft een werknemer recht op vergoeding van cursuskosten, examengeld, reiskosten en  vervangende vrije uren (voor de duur van de gevolgde cursus). 

Overig    
3e jaar WW repareren volgens aanbevelingen Stichting van de Arbeid 
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt het huidige ORBA-functieraster/beschrijvingen onderzocht en waar nodig vernieuwd 
 • Herschrijven van de cao op leesbaarheid
 • Afschaffen laatste wachtdag bij ziekte
 • Intentie creëren werkplekken /aparte loonschaal m.b.t. de participatiewet
Vervolg
De cao-commissie is in afwachting van het formele eindbod van vakbonden. "Afhankelijk van de inhoud daarvan zal de cao-commissie in overleg met het bestuur van GroentenFruit Huis de vervolgstappen bepalen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen naar verwachting binnenkort een informatiebijeenkomst organiseren voor onze leden."
 
Voor meer informatie:
Suzan van Kuppeveld
GroentenFruit Huis
T  +31 (0)79 368 1116
vankuppeveld@groentenfruithuis.nl
W: www.groentenfruithuis.nl

Publicatiedatum: 15-8-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

20-7-2018 Staay Food Group meldt ID-Fraude
20-7-2018 Schouten deelt kritiek van CLTV op Nederlandss strategie in GMO groenten en fruit niet
20-7-2018 IMF: Nederland zwaar getroffen bij harde brexit
20-7-2018 Boerenbond vraagt om erkenning landbouwramp
20-7-2018 Negen aandeelhouders tweede generatie De Groot en Slot aan de slag met familiestatuut
20-7-2018 Agf-dieven slaan toe
20-7-2018 EC geeft informatie over nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid
20-7-2018 Grote stijging Turkse AGF-export naar Rusland
20-7-2018 Turkse fruitexport in 5 maanden verdubbeld
20-7-2018 "Zachte Brexit is nog ver weg"
19-7-2018 Nigeriaanse ondernemers verkiezen bitcoins boven eigen valuta
19-7-2018 Zo los je je vijf grootste WhatsApp ergernissen op
19-7-2018 Buren en NFO starten pilot ‘controle huisvesting’
18-7-2018 Provincie Noord-Holland gaat vogelschade voor 60% vergoeden
18-7-2018 EU en Japan zetten handtekening onder vrijhandelsakkoord
17-7-2018 Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit
17-7-2018 De Castro wil oneerlijke handelspraktijken aanpakken
17-7-2018 Telersvereniging kan teler te hulp schieten bij inkomensdaling
16-7-2018 Duitsland: overzees hardfruit voert de boventoon
16-7-2018 EU: €10 miljoen euro om groenten en fruit te promoten