Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Cao Groothandel Groenten en Fruit definitief

Cao-partijen, werkgeversvereniging GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU, hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De cao loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 en bevat onder andere een loonsverhoging van in totaal 3,75 procent.

Na een lang en intensief onderhandelingsproces is de nieuwe cao voor de sector Groothandel in Groenten en Fruit definitief. Dit biedt zekerheid en rust met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden tot en met eind volgend jaar.

De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn:

•    Loonsverhoging: Op 1 oktober 2017, 1 januari 2018 en op 1 juli 2018 wordt een loonsverhoging van 1,25% toegekend aan de werknemers.
•    Seniorenregeling: Oudere werknemers kunnen gebruikmaken van een nieuwe regeling. Deze houdt in dat een werknemer vanaf 5 jaar voor haar/zijn AOW-leeftijd, 80 procent kan werken, tegen 92,5 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw.
•    Pilot flexibel roosteren: Bedrijven kunnen zich aanmelden en onder voorwaarden gebruik maken van de volgende opties ten aanzien van roostering: verhoging van het aantal zaterdagen waarop werknemers jaarlijks mogen werken van 26 naar 35 zaterdagen, verruimen van de bandbreedte voor de flexibele diensttijd naar  32-44 uur en het terugbrengen van de mededelingstermijn voor roosters naar 14 dagen.
•    Transitiebudget: Geen verrekening van scholingskosten met het transitiebudget indien er sprake is van gedwongen ontslag of onvrijwillig vertrek van de medewerker.
•    Cao GF-Groothandelsfonds:  De komende jaren zullen nieuwe arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken de aandacht vragen. In dat kader wordt de cao van het GF-Groothandelsfonds wordt met vijf jaar verlengd. De activiteiten van het fonds zullen worden geactualiseerd en gemoderniseerd.
•    Kosten (verplichte) chauffeursopleidingen: In de cao wordt (in aanvulling op artikel 35 jo. 27 lid 1 sub q) expliciet opgenomen dat de werkgever verplichte cursussen voor chauffeurs vergoedt. Daarnaast heeft een werknemer bij/na het behalen van de cursus recht op vergoeding van cursuskosten, examengeld, reiskosten en  vervangende vrije uren (voor de duur van de gevolgde cursus).  
•    Inpassen WML op 22 i.p.v. 23 jaar en het afschaffen van de loonschaal voor 16-jarigen in de cao.
•    ORBA-onderzoek:  Tijdens de looptijd van de cao (eventueel met uitloop) vindt er een onderzoek plaats naar de actualiteit van het ORBA-referentieraster- en handboek dat is opgenomen in en deel uitmaakt van de cao. Indien het onderzoek daar aanleiding toe geeft, zullen functies en functieomschrijvingen in overleg met de vakbonden worden geactualiseerd en indien nodig geherwaardeerd. Het onderzoek is geen opmaat naar aanloopschalen.
•    Laatste wachtdag bij ziekte: De laatste wachtdag bij ziekte zoals die is opgenomen in de cao in artikel 32 lid 3 komt te vervallen.
•    Reparatie 3e WW-jaar: Conform de afspraken die in STAR-verband worden gemaakt wordt het 3e WW-jaar gerepareerd. De kosten voor de premie komen voor rekening van de werknemer.
•    Benchmarkonderzoek inzake flexibele arbeid: Sociale partners hechten eraan om in gezamenlijkheid te onderzoeken hoe en met welke reden de inzet van flexibele arbeid wordt georganiseerd in de sector Groothandel in Groenten en Fruit in vergelijking met andere sectoren in Nederland. De uitkomsten van de pilot worden hier zoveel als mogelijk in betrokken. Indien de uitkomsten van het onderzoek daar aanleiding toe geven, zullen sociale partners deze uitkomsten meenemen in de onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2019.
•    Intentie en loonschaal Participatiewet: Er wordt een loonschaal op het niveau van het WML opgenomen in de cao speciaal voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn tot het verdienen van 100% van het wettelijk minimumloon (WML), maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.  Dit betreft SW'ers en mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. e werkgevers in de sector zullen een inspanningsverplichting op zich nemen om gedurende de looptijd van de cao  banen beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De intentie is dat de medewerker uiteindelijk een contract voor onbepaalde tijd aangeboden krijgt, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten en mogelijk maken.

Cao-partijen gaan nu aan de slag om de tekst van de cao, de loontabellen en de afspraken uit het akkoord nader uit te werken.

Op 28 september a.s. organiseert GroentenFruit Huis een informatiebijeenkomst over de nieuwe cao. Daarnaast zullen er begin november extra bijeenkomsten worden gehouden waarbij meer in detail wordt ingegaan op de seniorenregeling en de pilot flexibel roosteren.  


Publicatiedatum: 15-9-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

20-7-2018 Staay Food Group meldt ID-Fraude
20-7-2018 Schouten deelt kritiek van CLTV op Nederlandss strategie in GMO groenten en fruit niet
20-7-2018 IMF: Nederland zwaar getroffen bij harde brexit
20-7-2018 Boerenbond vraagt om erkenning landbouwramp
20-7-2018 Negen aandeelhouders tweede generatie De Groot en Slot aan de slag met familiestatuut
20-7-2018 Agf-dieven slaan toe
20-7-2018 EC geeft informatie over nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid
20-7-2018 Grote stijging Turkse AGF-export naar Rusland
20-7-2018 Turkse fruitexport in 5 maanden verdubbeld
20-7-2018 "Zachte Brexit is nog ver weg"
19-7-2018 Nigeriaanse ondernemers verkiezen bitcoins boven eigen valuta
19-7-2018 Zo los je je vijf grootste WhatsApp ergernissen op
19-7-2018 Buren en NFO starten pilot ‘controle huisvesting’
18-7-2018 Provincie Noord-Holland gaat vogelschade voor 60% vergoeden
18-7-2018 EU en Japan zetten handtekening onder vrijhandelsakkoord
17-7-2018 Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit
17-7-2018 De Castro wil oneerlijke handelspraktijken aanpakken
17-7-2018 Telersvereniging kan teler te hulp schieten bij inkomensdaling
16-7-2018 Duitsland: overzees hardfruit voert de boventoon
16-7-2018 EU: €10 miljoen euro om groenten en fruit te promoten