EU- meldingssysteem voedselveiligheid

2016 eindigt met een aanzienlijke afname MRL overschrijdingen

Het is dertig jaar geleden dat in de EU het meldingssysteem werd ingevoerd en veertien jaar gelden dat de EC-verordening 178/2002 van kracht werd, die ten grondslag ligt aan het RASFF (Rapid Alert System for Food & Feed). Dit snelle waarschuwingssysteem is zeer effectief en beschikt over contactpunten in alle RASFF-lidstaten.

Het systeem benadrukt de noodzaak van een uniform beheer van de Europese eenheidsmarkt waarbij de bescherming van de veiligheid van de consument voorop staat evenals het ontwikkelen van vertrouwen in de voeding en diervoeder dat binnen de EU vermarkt wordt.


De verordening schept een basis om de volksgezondheid en voedselveiligheid voor consumenten te bewaken waarbij tegelijkertijd het effectief functioneren van de interne markt gegarandeerd wordt. Het creëert gezamenlijke normen en verantwoordelijkheden en is bedoeld als middel om de besluitvorming over voedselveiligheid wetenschappelijk en organisatorisch te ondersteunen.

Rapid Alert System (RASFF)
Het rapid alert system is zeer effectief en zorgt ervoor dat landen en organisaties informatie uit kunnen wisselen over mogelijke gezondheidsrisico's. Er is een permanente dienstverlening zodat de waarschuwingen zo snel mogelijk kunnen worden gemeld.

27 lidstaten van de EU, de Europese Commissie en de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen zijn lid van RASFF.

In geval van een ernstig gezondheidsrisico dienen de leden de Europese Commissie onmiddellijk via het RASFF-systeem te informeren. Vervolgens brengt de Europese Commissie de overige leden op de hoogte zodat de noodzakelijke maatregelen getroffen kunnen worden, zoals het van de markt halen van een product. 

Er worden vier typen waarschuwingen gebruikt:
- Alert Notification: Waarschuwing voor producten die al op de markt zijn en een ernstig risico vormen waardoor onmiddellijke actie vereist is.
- Information Notification: Waarschuwing die gebruikt wordt voor producten die nog niet op de markt zijn en waarvoor geen onmiddellijk actie vereist is.
-Rejection at the border: Bij de EU-grenzen, inclusief Zwitserland, wordt het product direct geweigerd in geval er gezondheidsrisico's gevonden worden die de EU-wetgeving overschrijden.
-News: Alle informatie met betrekking tot voedselveiligheid die de autoriteiten willen delen met RASFF-leden.

Deze waarschuwingen hebben betrekking op onder meer de herkomst van de producten, het land waar de overtreding is vastgesteld, de aard van de overtreding, het risico voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld de aanwezigheid van bacteriën, residuen, zware metalen, schimmels, etc.

Aanwezigheid fytosanitaire residuen in EU gemeld via RASFF
In 2015 werden 775 van de 3.049 RASFF-meldingen geclassificeerd als waarschuwingen, 1.387 betrof afkeuringen aan de grens. 405 meldingen hadden betrekking op residuen, waarbij de wettelijk toegestane waarden overschreden werden.

Het aantal meldingen van residuen nam af ten opzichte van 2014. In slechts 34 van de 405 gevallen betrof het een product van binnen de EU, wat neerkomt op een percentage van 8,4%. Slechts vijf landen zijn verantwoordelijk voor 50% van de overige meldingen: Turkije, Egypte, China, India en de Dominicaanse Republiek.
 
De laatste jaren heeft een aantal Zuid-Amerikaanse landen grote vooruitgang geboekt op het gebied van voedselveiligheid en het aantal meldingen is drastisch afgenomen ten opzichte van vroeger. Het aantal waarschuwingen met betrekking tot residuen van producten afkomstig uit Marokko is eveneens sterk gedaald.

Vanaf 1 november 2016 zijn er slechts 207 meldingen van residuen geweest, waaruit geconcludeerd kan worden dat het jaar afgesloten kan worden met een aanzienlijk afname van het aantal meldingen.

In 2015 kwamen meer waarschuwingen binnen over chlorpyrifos, carbendazim, acetamiprid en dimethoaat. De volgende aspecten zijn hierbij van belang:

1. Van de 28 stoffen die in 2015 aangetroffen werden, waren er 16 (57,2%) niet toegestaan in de EU.T

2. Organochlorine-, organoforfaat en carbamaatverbindingen blijven sterk aanwezig en er lijkt geen duidelijke afname van het gebruik van deze stoffen te zijn.

Een aantal landen dat naar de EU exporteert heeft dus nog een lange weg te gaan en zullen hun productiemethoden en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moeten verbeteren. Ze zullen zich beter moeten informeren over fytosanitaire wetgeving en de controle bij de bron is belangrijk om problemen en imagoschade te beperken.

GQ Labs heeft ruime ervaring met bronbeheer van AGF-leveranciers en - exporteurs die zich willen houden aan de wettelijke en commerciële eisen met betrekking tot fytosanitaire residuen.

Bronnen
1. European Commission (2011). Food safety – From Farm to Fork. Available at: http://europa.eu/pol/food/index_en.htm.

2. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety.

3. European Commission (2016). The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) - Annual Report 2015. Available at: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2015.pdf


Voor meer informatie:
Miguel Valero Valero
Director corporativo agroalimentaria AGQ Labs
Tel.: +34 955 738 908
www.agqlabs.es
www.agqlabs.cl
www.agqlabs.pe
www.agqlabs.mx


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven