Er is het afgelopen jaar, ook tijdens de winterbijeenkomsten, veel aandacht geweest voor de manier waarop valse meeldauw zich manifesteert en welke zaken voor beheersing van belang kunnen zijn. Met name krimp van het middelenpakket, resistentie-management en aantastingen in percelen eerstejaars plantuien gaven stof tot nadenken.

"Je hoeft niet lang te zoeken"
Valse meeldauw laat zich in tweedejaars plantuien vanuit latent besmet plantmateriaal nu al volop zien. Hoewel grote infecties vanuit systemisch zieke planten zelden op deze schaal worden gezien en er derhalve ook beperkt kennis over is, is het niet onlogisch een vergelijking te trekken met bijvoorbeeld latent Phtytophthora in aardappelen, zo schrijft Bayer. De groeiomstandigheden vroeg in het seizoen bepalen of, en hoelang, een systemisch zieke plant haar omgeving kan infecteren. Op dit moment lijken die omstandigheden gunstig voor valse meeldauw. Dat is niet alleen zorgelijk voor de tweedejaars plantuienteelt, maar ook voor de percelen zaaiuien die nu pas in de loofgroeifase zitten en nog ruim 3 maanden groei te gaan hebben.

Gezond houden wat gezond is
'Voorkomen is beter dan genezen' geldt in het bijzonder voor de beheersing van valse meeldauw. Een strikt preventieve aanpak is noodzakelijk. Bayer adviseert dan men op de hoogte is van de druk in de omgeving en op tijd acteert op basis van bijvoorbeeld een BOS-systeem.

Met Fandango beschikt men over het breedstwerkende middel in de uienteelt. Een preventieve werking op valse meeldauw, Stemphylium en bladvlekkenziekte en een goede nevenwerking op papiervlekkenziekte en bodemgebonden ziekten. Fandango mag vanaf bolvorming maximaal 4 keer worden toegepast in een dosering van 1,25 L/ha met een interval van 5 tot 10 dagen.


Adviesschema uien

Om het schema compleet te maken kan worden afgewisseld met bijvoorbeeld Zorvec Endavia waar men 0,5 L/ha Luna Experience aan toe kunt voegen om ook bladvlekkenziekte en Stemphylium te beheersen.

Bron: Bayer Crop Science