Nadat de 1e Praktijkdag van 2022 online werd georganiseerd, is de 2e Praktijkdag op dinsdag 20 september in Vredepeel, georganiseerd door WUR Open Teelten en Delphy. Het centrale thema is 'Van wetenschap naar praktijk'. "Binnen Leve(n)de Bodem Brabant zijn we sinds 2018 bezig met het inzichtelijk maken van handelingsperspectief voor de praktijk rond organische stof management. 20 september is Vredepeel het toneel van vele prikkelende bijdragen van verschillende projecten. In de ochtend richten we ons op wetenschap en advies, in de middag op praktijk en advies."

Programma
’s Ochtends is er in de verschillende presentaties een sterke focus op kwaliteit van organische stof in samenspel met nutriënten, en de stap van kennis naar handelen. Het belang van systeemdenken en lange termijn visie mag hierin ook niet ontbreken. Praktijkvraagstukken en boerenverstand leiden tot nieuwe kennisvragen. Wat gebeurt er als theorie naar de praktijk wordt gebracht? Hoe wordt er omgegaan met de weerbarstigheid van de praktijk en welke kansen liggen er voor akker- en tuinbouw? Is dit terug te zien in demopercelen?  Via de informatiemarkt, posterpresentaties, workshops en veldbezoek bespreken adviseurs van Delphy en betrokken praktijkdeskundigen deze en andere stellingen. In de workshops gaat men in een snelkookpan in op bijvoorbeeld de organische stof balans, of de lessen uit lange termijn veldproeven, die meegenomen kunnen worden in de eigen bedrijfsvoering. Op de informatiemarkt kan de gehele dag eenieder zijn kennis vergroten met de nieuwste informatie over innovaties en producten rond bodembeheer en bodembehoud.

Voor meer informatie: 
Leve(n)de Bodem Brabant
info@levendebodem.nl 
www.levendebodem.nl