Landbouwers in de provincie Noord-Brabant kunnen vanaf 1 februari 9:00 uur tot en met 18 maart 17:00 uur Europese subsidie aanvragen voor innovatieve investeringen. Dit zijn bijvoorbeeld investeringen in waterbesparende beregening, wasplaatsen, strokenfrezen, oogst en mechanische onkruidbestrijdingsmachines, nieuwe stalsystemen en agroforestry plantmateriaal. De EU wil landbouwers ondersteunen én ervoor zorgen dat innovaties op grote schaal worden uitgevoerd. Dit draagt bij aan het behalen van klimaat-, milieu- en dierenwelzijnsdoelen. Brussel stelt voor deze investeringen in 2024 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de provincie Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen doen hier voor 2024 nog eens zo’n 1,6 miljoen euro bovenop.

Marc Oudenhoven, gedeputeerde in Noord-Brabant, is blij dat de uitvoering van het GLB-programma van start gaat: “De leefbaarheid van het platteland en de natuur hebben onze volle aandacht. We zijn blij met de financiële stimulans vanuit onder andere Europa voor een sterke, toekomstbestendige landbouw in Noord-Brabant. Innovatieve investeringen van boeren zijn daarbij belangrijk. Dat is de basis, daar gebeurt het.”

Toekomstbestendige landbouw
Al decennia behoort de Nederlandse landbouw tot de meest innoverende ter wereld. De kostenverlaging, schaalvergroting en productieverhoging heeft de natuur en een leefbaar platteland onder druk gezet. Er is daarom een flinke verandering nodig. Die verandering vraagt veel van agrarische ondernemers. Belangrijk zijn hun initiatieven om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Dat wil zeggen te verduurzamen waarbij wordt ingespeeld op maatschappelijke opgaven, op het gebied van milieu, biodiversiteit, klimaat en water. Zij kunnen nu subsidies aanvragen om te investeren in innovaties. Er is een lijst van investeringen die in aanmerking komen voor subsidie die maximaal 40% van de investering bedraagt. Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen een hoger subsidiepercentage van 55% krijgen.

Over de GLB-subsidies
Ieder lidstaat van de Europese Unie geeft een eigen invulling aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat sinds 1 januari 2023 is ingegaan. Het programma GLB 23-27 loopt van 2023 tot 2027. De 22 subsidieregelingen uit het GLB23-27 zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en regelingen per provincie. De rijksregelingen bestaan onder andere uit inkomenssteun voor boeren en de eco-regeling. Deze rijksregelingen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Daarnaast zijn er verschillende provinciale regelingen. Stimulus Programmamanagement voert deze uit voor: Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.

Bron: Stimulus