Abonneren

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Corona-update

Kabinet verlengt belastingmaatregelen en steunpakket zelfstandige ondernemers verlengd

Kabinet verlengt belastingmaatregelen vanwege coronacrisis
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Voor die 3 maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen. Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Bron: Ministerie van Financiën

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd tot eind augustus
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met 3 maanden verlengd tot eind augustus. Ondernemers die nu gebruik maken van de Tozo uitkering levensonderhoud kunnen als zij aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoen de uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 2 is vanaf 1 juni tot met 31 augustus aan te vragen bij de gemeenten. Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is. Er geldt geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming en de kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Ondernemers die door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als een ondernemer surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen is het niet mogelijk om een beroep te doen op een lening.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tegemoetkoming in de vaste lasten voor horeca-ondernemingen
MKB-ondernemers in onder meer de horeca krijgen bovenop de tegemoetkoming voor loonkosten via de regeling NOW een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende 3 maanden. Er is 1 miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2
Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Met een wijziging van de huidige NOW-regeling en in de verlenging van de NOW-regeling tijdens de komende maanden, komen er onder meer wijzigingen voor seizoenbedrijven, bij bedrijfsovernames en voor bedrijven die in januari een loonsom van 0 euro hadden. Het aanvraagtijdvak van het eerste pakket wordt verlengd van 31 mei naar 5 juni.

Seizoensbedrijven kennen een periodegebonden omzetpiek en hebben in maart vaak meer meer personeel in dienst dan in januari. Als gevolg daarvan kunnen zij soms onvoldoende gebruik maken van de NOW. Middels verschillende wijzigingen in de eerste en tweede NOW-regeling komt het kabinet hen tegemoet. In het tweede noodpakket wordt maart de referentiemaand voor de loonsom waar de NOW-subsidie op gebaseerd is. In de huidige, lopende regeling gaat de subsidie voor een werkgever omhoog wanneer hij in de maanden maart, april en mei een hogere loonsom had dan in januari. Bij de vaststelling van de subsidie wordt dit verrekend.

Nul-aangifte
Werkgevers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, en die wel een loonsom in maart 2020 hebben, kunnen mogelijk alsnog in aanmerking komen voor de lopende regeling NOW 1.0. Als zij vanwege deze reden eerder een afwijzende beschikking hebben ontvangen, zullen zij door het UWV worden benaderd.

Forfaitaire opslag
In de NOW-regeling van het tweede noodpakket wordt de vaste opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee wordt vanuit de NOW ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten om werkgevers nog meer te ondersteunen werkgelegenheid te behouden.

Openbaarmaking
De NOW is een subsidie. Dat betekent dat de naam van een aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie, openbaar gemaakt kan worden zonder dat daarvoor eerst een zienswijze gevraagd hoeft te worden. De minister heeft UWV verzocht deze informatie openbaar te maken. Vanaf eind juni wordt deze op de website van UWV gepubliceerd.

Bedrijfsovernames
Soms kunnen bedrijven die recent zijn overgenomen niet of onvoldoende gebruik maken van de NOW. Dit kan voor een deel van de bedrijven worden opgelost door in situaties van overgang van onderneming in 2019 tot 1 februari 2020 de bestaande bepaling in de NOW voor startende ondernemingen te hanteren. De regeling voor startende bedrijven gaat er vanuit dat een bedrijf uiterlijk 1 februari 2020 is gestart, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet voorhanden is. Ook de wijziging van de loonsombepaling voor seizoensbedrijven kan bij bedrijfsovernames een uitkomst bieden.

Accountantsverklaringen
Het kabinet had eerder besloten om bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie in sommige gevallen een accountantsverklaring verplicht te stellen. Daarbij zijn nu 2 grenzen vastgesteld. Voor de NOW zal de accountantsverklaring verplicht gesteld wordt voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van 100.000 euro of meer. Ook bij een vastgestelde subsidie van 125.000 euro of meer is een accountantsverklaring vereist.

Dertiende maand
Ondernemers die een dertiende maand hebben uitgekeerd in januari komen daardoor soms onvoldoende in aanmerking voor de NOW. Waar dit terug te vinden is in de polisadministratie filtert UWV dit eruit bij de eindafrekening.

Extra voorwaarden bij verlenging
Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Voor concerns geldt een dergelijke voorwaarde al voor de eerste regeling.

Scholing
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden ook verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Bedrijfseconomisch ontslag
In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vlaanderen geeft 23,4 mln extra steun aan landbouwers
Vlaamse land- en tuinbouwers zullen dit jaar kunnen rekenen op ruim 23 miljoen euro extra steun, schrijft Vilt. Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) heeft beslist om Europese middelen voor Vlaanderen dit jaar te heroriënteren. Europa laat dit toe naar aanleiding van de coronacrisis. De toeslag zal berekend worden op basis van de individuele inkomenssteun en zal gemiddeld 1.100 euro per landbouwer bedragen. De uitbetaling is voorzien voor het najaar.

Tweede steunpakket helpt transportsector niet
Voor transportondernemers schiet het tweede steunpakket van het kabinet tekort. Die conclusie trekt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Transportbedrijven die nauw betrokken zijn bij de bevoorrading van getroffen sectoren worden genegeerd, terwijl die betreffende sectoren wel steun krijgen. Ook kleine transportondernemers (KTO’ers) vallen buiten de boot. “Het kabinet wil met dit tweede steunpakket bedrijven gericht hulp bieden, maar slaat de plank behoorlijk mis”, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. 

Verruiming TOGS-regeling
Er komt een extra tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro voor MKB-bedrijven, maar alleen bedrijven met een specifieke SBI-code kunnen daar gebruik van maken. De SBI-code waaronder  transportondernemingen vallen, is niet opgenomen in de lijst. Deze bedrijven kunnen dus geen aanspraak maken op de steunmaatregel.
Transport en Logistiek Nederland liet eerder al weten de zogeheten TOGS-regeling onrechtvaardig te vinden. Het tweede steunpakket verandert daar helaas niets aan. “Het is ongelooflijk dat het kabinet geen oog heeft voor de ondernemers die getroffen sectoren bevoorraden. Als er in die sectoren geen werk is, staan transportondernemers namelijk ook stil”, onderstreept Post. “Het kabinet maakt bij de sierteelt wél een verbinding tussen sector en betrokken transport en legt bij andere sectoren die relatie met de gehele keten niet. Dat is onbegrijpelijk.” Volgens TLN zijn tussen de 1.000 en 1.300 transportbedrijven de dupe van deze merkwaardige keuze.

Kleine Transportondernemer
Hoewel de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt voortgezet, is vanaf 1 juni de hoogte van de tegemoetkoming afhankelijk van het inkomen van een partner. Voor Kleine Transportondernemers (KTO’ers) is dat rampzalig. “Veel eigen rijders komen nu al niet rond”, reageert Post, “als zij straks ook nog gekort worden is dat voor veel KTO’ers funest”. Kleine transportondernemers hebben minder of helemaal geen werk, terwijl zij nog steeds hoge vaste lasten hebben. Denk daarbij aan leasekosten, motorrijtuigenbelasting en verzekeringskosten van een vrachtwagen. Omdat zij ook kleine opdrachten aannemen, kunnen zij hun vrachtwagen niet tijdelijk buiten gebruik stellen, waardoor de kosten blijven.

NOW-regeling
De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) wordt verlengd met drie maanden, zodat werkgevers een subsidie kunnen ontvangen voor de loonkosten over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Het aanvragen van de verlengde NOW is mogelijk vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Ondernemers komen hiervoor in aanmerking als er sprake is van minstens 20 procent omzetverlies.

Bedrijfsspecifieke kenmerken
Bij de aanvraag van de nieuwe NOW-regeling is maart 2020 de nieuwe referentiemaand. In de huidige regeling is dat nog januari 2020. Daarnaast wordt maart ook als uitgangspunt in de al lopende NOW-regeling genomen mits de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari. Deze aanpassing is bedoeld voor seizoensgebonden bedrijven of ondernemers waarvan de loonsom in maart 2020 hoger was dan die in januari.
TLN pleitte al langere tijd voor meer maatwerk in de NOW-regeling. Deze wijziging vormt een verbetering, zeker voor bedrijven die in maart tot en met mei een hogere loonsom hadden dan in januari. Helaas lijkt het er op dat de omzetdaling nog steeds wordt afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019 in plaats van dat gekeken wordt naar dezelfde periode een jaar eerder.

Voorwaarden, werkgeverslasten en belastinguitstel
In de nieuwe NOW-regeling wordt de vaste forfaitaire toeslag verhoogd van 30 naar 40 procent. Die toeslag heeft betrekking op de werkgeverslasten zoals de premies voor werknemersverzekeringen, vakantietoeslag en pensioenpremies.

Bij het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden in de periode juni tot en met augustus wordt de subsidie verminderd met de loonkosten van de werknemer. Er vindt geen extra vermindering van 50 procent op die loonkosten plaats, zoals dat onder NOW 1.0 het geval was. Wel dient een werkgever bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden voor 20 of meer werknemers met vakbonden te overleggen. Een verplichting onder de Wet Melding Collectief Ontslag al gold. Verder blijft het gewone ontslagrecht gelden.

Werkgevers die NOW aanvragen worden verplicht hun werknemers te stimuleren om bij- of omgeschoold te worden. Ook mag een bedrijf over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders uitkeren, bonussen aan het bestuur of directie betalen en mag het geen eigen aandelen kopen.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020.

Bron: TLN


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven