Motieven voor het niet-naleven bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten

De naleving van wet- en regelgeving bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten is tussen 2015 en 2019 met 15% gedaald; het nalevingspercentage lag in 2019 op slechts 67%. Dat komt enerzijds door onvoldoende kennis van de inhoud van de regels bij telers. Anderzijds ervaren telers de regels vaak als onduidelijk en onrechtvaardig. Ook twijfelt men aan het nut van benodigde investeringen om aan de regelgeving te kunnen voldoen. Dat blijkt uit onderzoek naar de achterliggende redenen van de lage naleving dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2021 op verzoek van de minister van LNV onder telers heeft gedaan.

Onderzoeksresultaten
Uit het onderzoek komt naar voren dat de kennis van de inhoud van de regels onder de respondenten laag is. Daarnaast geven de respondenten aan dat ze de regels vaak als onduidelijk en soms als onrechtvaardig ervaren. Wanneer wordt gekeken naar de invloed van de sociale omgeving op de naleving komt naar voren dat de invloed van collega’s en afnemers groter is dan de persoonlijke omgeving. Een deel van de respondenten geeft aan te twijfelen of de benodigde investeringen om aan de wet- en regelgeving te voldoen het waard zijn. Dit omdat de ervaring leert dat de regels vaak veranderen.

Onderzoekmethode
Het onderzoek bestond uit 7 diepte-interviews met telers uit de diverse open teelt-sectoren (akkerbouw, vollegrondsgroente, fruitteelt, boomkwekerij en bloembollenteelt), gevolgd door een breed uitgezette online-enquête onder telers in de verschillende sectoren met open teelten.

De focus in het onderzoek lag op 3 verschillende driftreducerende maatregelen waaraan de teler moet voldoen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten: de 75%-driftreductie maatregel, het gebruik van een kantdop, en additionele driftreducerende maatregelen op het wettelijke gebruiksvoorschrift. De vragen in de diepte-interviews en de enquête gingen over het kennisniveau, de eigen houding en de houding van de sociale omgeving ten opzichte van de regels en de naleving van de regels.

Vervolg
De NVWA heeft op basis van de onderzoeksresultaten een aantal vervolgacties geformuleerd. Zo zal er duidelijke informatievoorziening moeten zijn over driftreducerende maatregelen en zal daarbij ook duiding aan die regels moeten worden gegeven. Daar waar mogelijke onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving zich voordoen, zal de regelgever hierop worden geattendeerd opdat de regelgeving eventueel kan worden aangepast.

De NVWA heeft voor de uitwerking van deze vervolgstappen de samenwerking met alle betrokken partijen gezocht om gezamenlijk te werken aan verhoging van de naleving. Een eerste overleg met de betrokken partijen heeft inmiddels plaatsgevonden. In vervolg-overleggen zullen de aanpak en taakverdeling verder worden uitgewerkt en concreet worden gemaakt.

Bron: NVWA


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven