Ondanks het feit dat het conflict in Oekraïne invloed heeft op de omzet van HZPC, houdt HZPC haar winstverwachting na drie kwartalen in het boekjaar 2021-2022 overeind.

HZPC verwacht dat het volume aan pootaardappelen dat door HZPC en haar licentienemers wordt verhandeld, uitkomt op een tonnage net boven de 900.000 ton. Dat is ongeveer gelijk aan het tonnage in 2020-2021; een jaar waarin de resultaten sterk waren beïnvloed door de economische gevolgen van de coronacrisis. Het is echter wel 1% lager dan de volume-inschatting na het tweede kwartaal. Deze verwachtte omzetdaling is grotendeels veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

Over het gehele boekjaar verwacht HZPC een omzet te realiseren van 342 miljoen euro (in 2020-2021 was dit 314 miljoen) met een bruto marge van bijna 62 miljoen euro (9% meer ten opzichte van het vorige boekjaar). De operationele kosten komen naar verwachting iets boven 49 miljoen euro uit (1,9 miljoen euro lager dan het vorige boekjaar). Deze verwachtingen resulteren in een EBITDA van 12,6 miljoen euro (7 miljoen meer dan het vorige boekjaar).

Over het jaar 2021-2021 heeft HZPC een nettowinst gerealiseerd van 1,4 miljoen euro. Dit boekjaar wordt een nettowinst verwacht van 6,6 miljoen euro. Dit is een licht lager dan de winst die werd verwacht na het tweede kwartaal. In deze winstcijfers zijn de kosten van het Connecting Growers programma nog niet verwerkt.

Connecting Growers
Connecting Growers is een programma waarbij certificaten van aandelen worden ingekocht en geschonken aan de actieve pootaardappeltelers van HZPC Holding in de Europese Unie. Hier is vorig jaar ruim 1,3 miljoen euro aan besteed. De afspraak is dat er per jaar maximaal 1,5 miljoen euro aan wordt uitgegeven.

Oekraïne
Normaliter levert HZPC pootaardappelen aan Oekraïne. Ook voor dit jaar zijn er orders geplaatst. Echter, tot nu toe is nog maar een beperkt deel geleverd en is het grootste deel geannuleerd. HZPC heeft in de pers openlijk haar solidariteit geuit met Oekraïne en de bevolking van Oekraïne. Desalniettemin zijn de meeste leveringen aan Rusland doorgegaan. Aardappelen zijn een belangrijk voedselgewas. Zaaizaad en pootgoed zijn een niet te vervangen start van alle voedselproducties. Daarmee zijn deze een voorwaarde voor voedselzekerheid. Dit is essentieel voor politieke en economische stabiliteit en het welbevinden van mensen, overal in de wereld.

Gerard Backx, CEO HZPC Holding, over de gevolgen van de oorlog: "De oorlog in Oekraïne heeft een grote invloed op de prijzen van diverse producten en daarmee de keuze van veel telers in vooral Europa. Na het tweede kwartaal was het duidelijk dat aardappeltelers in Europa iets terughoudend zijn in het planten van aardappelen voor oogst 2022 als gevolg van de hogere prijzen van andere grote landbouwproducten. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is de verkoop van pootgoed in Europa stilgevallen. Er zijn nagenoeg geen extra verkopen gerealiseerd of de extra verkopen compenseren de geannuleerde orders. In normale jaren realiseren we altijd een paar procent van de Europese verkopen in de maanden maart en april. Die ontbreken dit jaar."

Intellectueel eigendom China
In het jaarverslag 2020-2021 heeft HZPC gedeeld dat het belangrijk is scherp toe te zien op haar intellectueel eigendom en dat HZPC ingrijpt bij onrechtmatig gebruik van haar rassen. Dat laatste gebeurt en is gebeurd in China. Gedurende de laatste jaren heeft HZPC over haar intellectueel eigendom en aanverwante zaken diverse processen gevoerd. Deze leiden veelal tot betalingen van boetes en achterstallige licenties. Pas als deze zaken volledig zijn afgewerkt, worden de baten hiervan in de boeken verwerkt. Op basis van de huidige stand van zaken rekent HZPC op termijn op een betaling van  3 - 4 miljoen euro.

Verwachtingen toekomst
De huidige situatie in de wereld maakt de toekomst onzeker. De hoog oplopende inflatie is veelal nadelig voor bedrijven in de agrarische sector met een markt van volledige mededinging. De politieke instabiliteit en de de-globalisatie maakt dat de internationale handel wordt beperkt en transporten duurder worden. HZPC is ervan overtuigd dat het aardappelareaal in de wereld nog verder toeneemt. Daar zijn pootaardappelen voor nodig. HZPC is actief in diverse continenten en verwacht dat het gebruik van haar rassen in de wereld toe blijft nemen.

HZPC heeft het afgelopen jaar voor het eerst grootschalige opbrengstproeven in haar hybride aardappelveredelingsprogramma aangelegd op meerdere plaatsen in de wereld. HZPC is heel tevreden met de uitslagen van deze proeven. De geselecteerde hybride aardappelrassen worden in de komende jaren van resistentiegenen voorzien. Daarna start HZPC met de marktintroductie van deze rassen. HZPC kan zowel pootaardappelen leveren van deze rassen als botanisch zaad. Dit laatste creëert een grote potentie voor met name de markten waar nu geen pootaardappelen naar toe kunnen worden gebracht. HZPC is een vooraanstaande speler in dit veld. HZPC werkt al meer dan tien jaar aan het hybride aardappelveredelingsprogramma en het verloopt nog steeds volgens het oorspronkelijke plan. Externen kennen een grote economische waarde toe aan zo’n programma.  Meer informatie over het veredelingsprogramma is te vinden op www.hzpc.com/hybride.

Voor meer informatie:
HZPC Holding  
+31 (513) 48 98 88
info@hzpc.com  
www.hzpc.com