Veel lidstaten van de Europese Unie vinden de
verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 'te ambitieus'. Ook geven zij aan het gevoel te hebben niet goed in te kunnen schatten wat de gevolgen van het voorstel zijn op de oogst van landbouwproducten en de voedselzekerheid. Dat schrijft LNV-minister Adema in een verslag van de op 11 en 12 december gehouden Landbouw en Visserijraad.

Een grote groep lidstaten heeft de Commissie verzocht een aanvullende effectbeoordeling uit te voeren waarin er aandacht is voor
voedselzekerheid. Op de aankomende vergadering van de transportraad wordt hierover besloten. De meerderheid van de lidstaten is het al met het voorstel eens. 

Nederland heeft bij de behandeling van het verzoek door de raadswerkgroep aangegeven niet in te kunnen stemmen met de aanvullende effectbeoordeling op de manier zoals dit verzoek beoogt, gelet op de te voorziene impact op de duur van de behandeling.

Adema meldt in een brief aan de Tweede Kamer ook dat de reductiedoelen per lidstaat 'nog op veel weerstand' konden rekenen. "Ze zouden vooral niet genoeg rekening houden met de specifieke noden in de lidstaten, denk bijvoorbeeld aan klimatologische situatie per lidstaat of regio", doet hij verslag.

Bron: Miniserie van LNV