Een aantal overheidsdiensten gaat werken aan nieuwe samenwerkingsafspraken voor het toezicht en de handhaving op het gebied van de Wet gewasbescherming en biociden (Wgb). De Inspectie Leefomgeving en Transport zal dit traject coördineren. De andere betrokken ketenpartners en toezichthouders zijn het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Intrekking
De huidige afspraken sluiten niet volledig aan op de huidige praktijk en geven onduidelijkheid over de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke inzet. De twee documenten waarin die verhouding nader is ingevuld, worden daarom per direct ingetrokken, zo meldt het NVWA.

Het gaat om:

  • Het 'Handhavingsdocument Wgb 2008' dat wordt ingetrokken door alle ondertekenaars zijnde de NVWA (namens het ministerie van LNV), het OM en de ILT;
  • De 'Gezamenlijke sanctiestrategie Wgb' (9 maart 2011) die wordt ingetrokken door alle ondertekenaars zijnde de NLA, de NVWA (namens het ministerie van LNV), de UvW (namens de waterschappen) en de ILT.

Actualisatie
Doel van de nieuwe samenwerkingsafspraken is om de rolverdeling en uniformiteit in de handhaving op de Wgb te actualiseren en bestendigen. Totdat de nieuwe samenwerkingsafspraken er liggen, geldt de huidige verdeling van toezicht en handhaving waarbij het OM nadrukkelijk bevoegd is om over te gaan tot strafrechtelijke handhaving.

Bron: NVWA